THE WALKING DEAD SURVIVER
THE WALKING DEAD SURVIVER
Credit
-
Director : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Kevin Yoshida
Lighting Director : Michito Hokari
Grip : Atsushi Shimada ( FINE FILMS)
Production Designer : Shinya Endo
Stylist&HairMake : TATSU ( U-CAMP)
Colorist : Sota Ito (GZ-tokyo)
Offline Editor : Reika Yugeta
Online Editor : Tomoyo Yoneda ( digital egg)
SE : Yuuta Yoshitake (grasp music)

Agency : ADK
Production : Majime
Back to Top