Credit
-
Cast : Kazuo Tokumitsu / Natsuko Godai / Reiko Takashima​​​​​​​​​​​​​​
Director&Editor : Tomokazu Saito (EPOCH)
Cinematographer : Yasunobu Sakai 
Lighting Director : Ryosuke Kokubo
Producer:Hitoshi Sugai

Production : Koe inc
Back to Top